HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN - CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ
BẢN TIN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN  |   NGHỆ AN - ĐẤT NƯỚC - CON NGƯỜI
BẢN TIN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ NGHỆ AN 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Tin đăng ngày: 11/3/2019 - Xem: 900
 
  • LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ NGHỆ AN

                30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

 

                                                                Nguyễn Xuân Sơn

                                             Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

                                              Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

 

            Cách đây 30 năm, ngày 18 tháng 7 năm 1988, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ Tĩnh đã ký Quyết định số 1220/UB-QĐ về việc thành lập Liên hiệp các hội hữu nghị tỉnh Nghệ Tĩnh. Ngày 18 tháng 7 năm 1988 như một mốc son đi vào lịch sử của Liên hiệp các hội hữu nghị tỉnh Nghệ Tĩnh (nay là tỉnh Nghệ An) và đó cũng là ngày đánh dấu sự ra đời của một tổ chức chính trị-xã hội chuyên trách, làm nòng cốt  về công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Upload

Đ/c Nguyễn Xuân Sơn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hữu nghị Nghệ An nhiệm kỷ 2012-2017 phát biểu tại  Đại hội lần thứ 4 của Liên hiệp.

 

            Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12/1986), Đảng ta đề ra đường lối đổi mới toàn diện, coi đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn. Trên lĩnh vực đối ngoại, Đảng đã chủ trương: Mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

            Nắm bắt quan điểm và định hướng Đổi mới toàn diện của Đảng, nhất là việc mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài, xét thấy bên cạnh kênh ngoại giao Nhà nước, cần có một tổ chức chuyên trách tham mưu cho Cấp ủy và chính quyền về công tác đối ngoại nhân dân, làm nhiệm vụ dân vận quốc tế nhằm góp phần củng cố môi trường hòa bình, đoàn kết hữu nghị với nhân dân trên toàn thế giới để cùng phát triển, ngày 29 tháng 11 năm 1986, Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ Tĩnh ký Quyết định số 36 QĐ/TU về việc thành lập “Hội liên hiệp các hội hữu nghị tỉnh Nghệ Tĩnh", là một trong những tỉnh, thành sớm thành lập tổ chức chuyên trách về công tác  ĐNND.

Sau gần hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, tháng 5 năm 1988, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 13 về Nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình hình mới, đánh dấu sự đổi mới tư duy về công tác đối ngoại. Đây là cơ sở hình thành đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị, ngày 18 tháng 7 năm 1988, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ Tĩnh ký Quyết định số 1220/UB-QĐ thành lập Liên hiệp các hội hữu nghị tỉnh Nghệ Tĩnh và cử Ban Thường trực lâm thời để chỉ đạo, điều hành các hoạt động đối ngoại nhân dân. Ngày 18 tháng 7 năm 1988 như một mốc son đi vào lịch sử của Liên hiệp các hội hữu nghị tỉnh Nghệ Tĩnh (nay là tỉnh Nghệ An).

 

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An đã tổ chức 4 kỳ đại hội.

Đại hội nhiệm kỳ I, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ Tĩnh tổ chức vào ngày 29 tháng 2 năm 1990 đã thông qua Điều lệ, bầu Ban Chấp hành 13 ủy viên và Ban Thường trực 3 người do ông Nguyễn Văn Giản-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch.

Đại hội nhiệm kỳ II, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An tổ chức ngày 14 tháng 11 năm 1996, bầu Ban Chấp hành 22 ủy viên và Ban Thường trực gồm 4 người do ông Nguyễn Như Vỹ-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Chủ tịch.

Đại hội nhiệm kỳ III, tổ chức ngày 26 tháng 7 năm 2006, thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ và bầu Ban Chấp hành 34 ủy viên, Ban Thường trực 4 người do ông Hoàng Xuân Lương-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Chủ tịch.

Đại hội nhiệm kỳ IV, tổ chức ngày    tháng    năm 2012, bầu Ban Chấp hành 34 ủy viên. Ban Thường trực gồm 5 người do ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Chủ tịch. Năm 2017, ông Lê Bá Hùng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp (thay ông Nguyễn Xuân Sơn nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.). Cuối năm 2017, Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp đã bầu ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Liên hiệp (thay ông Lê Bá Hùng nhận nhiệm vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An).

Qua 4 kỳ đại hội, đến nay Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An (Liên hiệp hữu nghị) đã có 17 tổ chức thành viên với gần 4 nghìn hội viên trong và ngoài nước.

Chặng đường 30 năm hoạt động của Liên hiệp hữu nghị đã gắn với công cuộc đổi mới của đất nước, của tỉnh nhà. Liên hiệp hữu nghị đã làm được nhiều việc theo tinh thần chủ động, đổi mới và hiệu quả, trong đó nổi bật nhất là:

  1. Chủ động làm tốt công tác thông tin đối ngoại nhân dân

 

Upload

Đ/c Nguyễn Xuân Sơn- Phó Bí thư Thương trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai trương trang thông tin điện tử của Liên hiệp hữu nghị Nghệ An

 

Liên hiệp hữu nghị và các tổ chức thành viên đã tích cực, chủ động làm tốt công tác thông tin tuyên truyền ĐNND. Đây là công việc thường xuyên của Liên hiệp hữu nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ĐNND trong sự nghiệp cách mạng. Liên hiệp hữu nghị và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đơn vị, các phương tiện thông tin đại chúng kịp thời tuyên truyền chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước nói chung, trong đó có ĐNND đến toàn thể cán bộ và nhân dân; chủ động giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Nghệ An đến bạn bè quốc tế, đồng thời giới thiệu đất nước, con người của các nước có quan hệ cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh, tăng thêm hiểu biết và tạo điều kiện để cán bộ và nhân dân chủ động, tích cực tham gia công tác ĐNND. Đồng hành hội nhập quốc tế cùng cả nước, Liên hiệp hữu nghị đã phối hợp với các sở, ban, ngành kết nối các đối tác nước ngoài nhằm giới thiệu về tiềm năng về kinh tế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh để bạn bè quốc tế tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Nội dung, hình thức công tác thông tin đối ngoại đa dạng, phong phú, gắn kết ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và ngoại giao quốc phòng an ninh. Liên hiệp hữu nghị đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động như: Chiếu phim, thuyết trình, triển lãm, hội thảo, tập huấn về đối ngoại nhân dân.Đặc biệt, Liên hiệp hữu nghị và các tổ chức thành viên đã xuất bản Bản tin đối ngoại (in giấy) được 11 số và xây dựng, đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp (ngheanpeace.org.vn) có hiệu quả thiết thực. Nhiều hội thành viên đã xuất bản được bản tin nội bộ, kỷ yếu, viết sách, băng đĩa ( Hội Việt-Lào, Việt- Nhật, Việt-Đức, Việt –Thái…), ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Nghệ An với nhân dân các nước. Vì vậy, đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về hoạt động ĐNND.

  1. Mở rộng quan hệ quốc tế và đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động ĐNND

 

 Upload

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An giao lưu múa điệu Lăm Vông của Lào nhân dịp Quốc khánh CHDCND Lào.

 

Quán triệt đường lối đổi mới của Đảng “Độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”, Liên hiệp hữu nghị đã chủ động, tích cực củng cố những mối quan hệ, đối tác truyền thống, nhất là quan hệ đặc biệt giữa Nghệ An với các tỉnh dọc biên giới Việt-Lào (Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn) và các tỉnh, thành của Liên bang Nga và các nước Đông Âu. Không những thế, để tham gia hội nhập quốc tế sâu rộng, Liên hiệp hữu nghị đã chủ động mở rộng quan hệ mới, đối tác mới với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đến nay, Liên hiệp hữu nghị đã có quan hệ với các tỉnh, thành, các tổ chức hữu nghị của 32 quốc gia, tăng 27 nước so với lúc mới thành lập. Phạm vi quan hệ không những ở tầm quốc gia mà đã mở rộng xuống các tổ chức quần chúng của 45 tỉnh, thành các nước: Thái Lan (8 tỉnh, thành), Lào (8 tỉnh, thành), Hàn Quốc (5 tỉnh, thành), Nhật Bản (5 tỉnh, thành), Pháp (2 tỉnh, thành), Trung Quốc (3 tỉnh, thành); 20 Đại sứ quán, 30 Văn phòng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, 42 tổ chức Phi chính phủ, 15 Hội đồng hương người Việt Nam ở nước ngoài… Nhiều Hội thành viên đã chủ động phát triển quan hệ với nhiều trường học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các cá nhân người nước ngoài.

Ba thập kỷ qua, Liên hiệp hữu nghị đã tích cực, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng và các đơn vị vận động mọi tầng lớp nhân dân đồng hành tham gia hoạt động ĐNND như phong trào chống chiến tranh bảo vệ  hòa bình, chống khủng bố; phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe.... Điển hình: Nhân dân Nghệ An ủng hộ nhân tài, vật lực giúp đỡ nhân dân các bộ tộc Lào trên các mặt đời sống, sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, giữ vững an ninh biên giới; giúp đào tạo cán bộ, sinh viên học tiếng Việt và các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, giáo dục, y tế … cho các tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhăm xay, Hủa Phăn, Khăm Muộn, Viêng Chăn trong 15 năm qua đào tạo được trên 1.500 cán bộ, sinh viên. Liên hiệp hữu nghị đã cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức một số hoạt động hữu nghị với các đoàn đại biểu của Cu Ba sang thăm và làm việc tại Nghệ An. Mời các nạn nhân trong thảm họa Nhà máy điện nguyên tử Trécnôbưn(Ukraina) sang điều dưỡng tại Cửa Lò; quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục thảm họa kép động đất, sóng thần; giúp nhân dân Thái Lan bị thiên tai bão lụt lớn, giúp tỉnh bạn Lào khặc phục hậu quả vỡ đập thủy điện…

Hoạt động của Liên hiệp hữu nghị không những chỉ vận động nhân dân đấu tranh cho hòa bình, ủng hộ nạn nhân bị thiên tai mà nội dung hoạt động hữu nghị được mở rộng phong phú, đa dạng hơn, kết hợp giữa giao lưu văn hóa với giao lưu kinh tế và hội thảo khoa học kỹ thuật. Liên hiệp hữu nghị đã phối hợp với các ngành làm cầu nối tham gia xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, phát triển giáo dục, y tế. Đặc biệt, những năm đầu của thập kỷ 90, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Nghệ An đã đạt kết quả khá cao, trên 50 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tài trợ cho những vùng sâu, vùng xa, góp phần xóa đói giảm nghèo, giá trị viện trợ bình quân 7-8 triệu USD/năm. Tổ chức Oxfam Bỉ đã viện trợ nhân đạo, có năm lên tới hàng vạn tấn lương thực. Nhiều công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế được xây dựng phục vụ đời sống và sản xuất. Những năm gần đây, do Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình, kinh tế-xã hội của Nghệ An cũng đã có bước phát triển khá, nhưng công tác vận động viện trợ phi chính phủ vẫn đạt bình quân 3-4 triệu USD/năm. Riêng Liên hiệp hữu nghị và các tổ chức thành viên đã có nhiều cố gắng trong việc vận động, đã tranh thủ được một số chương trình, dự án của các tổ chức nước ngoài (như dự án nhỏ của Đại sứ quán, dự án phi chính phủ, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh ở nước ngoài...), trong 5 năm qua đạt khoảng 20 tỉ VND.

Upload

Liên hiệp hữu nghị Nghệ An làm việc với Bí thư thứ nhất Đại sứ Hà Lan Tim Krap 19 tháng 5 năm 2017

 

Ngoài ra, Liên hiệp hữu nghị còn vận động, khuyến khích các hội viên tham gia vào các công việc có liên quan của chương trình, dự án viện trợ ODA và đầu tư FDI của nước ngoài như: Vận động dự án, thực hiện dự án, tích cực tham gia công tác giải phóng mặt bằng, có ý thức bảo vệ, sử dụng công trình do nước ngoài tài trợ. Tất cả những việc làm đó đã tạo ra gắn kết giữa hoạt động ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế.

 

Upload

Lễ bế giảng lớp may công nghiệp tại xã Nam Thanh, Nam Đàn do tổ chức Vòng Tay Thái Bình tài trợ

 

Phương thức hoạt động của Liên hiệp hữu nghị đã thực sự đổi mới, gắn kết nhiều nội dung, chuyển mạnh xuống huyện, xã, bản, làng, các đơn vị trường học, đồn biên phòng. Nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị được tổ chức quy mô rộng nhân ngày quốc khánh, ngày lễ tết các nước (ở các Hội, các trường đại học có sinh viên quốc tế đang học tập). Trong 5 năm gần đây, giao lưu hữu nghị còn được tổ chức tại các gia đình hội viên. Chương trình đưa hàng trăm sinh viên quốc tế về kết nghĩa giao lưu tại các gia đình sau giờ học chính khóa là hình thức hoạt động hữu nghị mới, có ý nghĩa nhân văn và tác dụng giáo dục sâu sắc.

  1. Phát triển công tác xây dựng hội

            Nhận thức đúng vai trò công tác xây dựng Hội trong công tác ĐNND, sau khi thành lập, Liên hiệp hữu nghị đã tích cực chủ động vừa củng cố 5 Hội đã có từ trước vừa tích cực khảo sát, nghiên cứu để thành lập thêm nhiều thành viên mới, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và làm được vai trò nòng cốt trong hợp tác, hữu nghị nhân dân. Vì vậy, Liên hiệp hữu nghị đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập thêm 12 tổ chức mới, trong đó có 11 Hội hữu nghị và 1 Trung tâm hữu nghị phát triển cộng đồng làm nhiệm vụ vận động, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Đến nay, Liên hiệp hữu nghị đã có 17 tổ chức thành viên, là một trong những tỉnh, thành có nhiều tổ chức hữu nghị thành viên nhất trong cả nước. Số lượng chi hội cũng tăng từ 9 chi hội lên 65 chi hội. Nhiều huyện vùng biên giới Việt-Lào của tỉnh, các đơn vị như Quân tình nguyện, Việt kiều hồi hương, Biên phòng…các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp cũng đã được thành lập các chi hội hữu nghị bước đầu hoạt động có hiệu quả. Số lượng hội viên tăng từ 1.500 lên gần 4 nghìn. Hội có nhiều hội viên nhất là Hội Hữu nghị Việt-Lào gần 4000 hội viên.

Upload

Đ/c Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực TU, Chủ tịch HĐND tỉnh cắt băng khai mạc Tuần Văn hóa Việt-Nhật tại Nghệ An

 

Điều đặc biệt quan trọng là sự quan tâm của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác tổ chức và phát triển hội. Qua 4 nhiệm kỳ đại hội, Tỉnh ủy đã cử 4 đồng chí Phó Bí thư Thường trực làm Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị. Có 12 Hội thành viên Chủ tịch Hội là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Vì vậy, đã tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội có hiệu quả hơn. Ngoài ra, thực hiện phương châm “xây dựng hội vừa coi trọng phát triển số lượng vừa quan tâm nâng cao chất lượng” nên đội ngũ cán bộ Ban Thường trực, BCH Liên hiệp hữu nghị, Ban Thường trực và BCH các Hộị thành viên qua các kỳ đại hội đều được nghiên cứu, chọn lọc với cơ cấu hợp lý và chất lượng ngày càng được nâng lên. Việc kết nạp hội viên mới cũng được xem xét kỹ. Phương pháp làm việc của Liên hiệp hữu nghị và các Hội thành viên cũng được đổi mới, làm việc có chương trình, kế hoạch, có quy chế, có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và thi đua khen thưởng kịp thời. Nhờ vậy, công tác xây dựng và phát triển hội đạt được nhiều kết quả.

Tóm lại, ba thập kỷ qua Liên hiệp hữu nghị Nghệ An đã đạt được nhiều thành tích trên lĩnh vực đối ngoại nhân dân, góp phần tích cực mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân Nghệ An với nhân dân các nước trong khu vực và thế giới, đồng hành hội nhập quốc tế, góp phần vào công cuộc đổi mới của cả nước nói chung và của tỉnh, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Vì vậy, Liên hiệp hữu nghị Nghệ An đã được Chính phủ tặng Cờ Thi đua, được UBND tỉnh cộng nhận là đơn vị xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước.

             Chúng ta tự hào với truyền thống tốt đẹp 3 thập kỷ qua của Liên hiệp hữu nghị, song công tác ĐNND có nhiều vấn đề đặt ra trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0, đòi hỏi Liên hiệp hữu nghị cần tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động ĐNND, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa công tác ĐNND ngày càng gắn kết và hậu thuẫn đắc lực cho công tác đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, xứng đáng với niềm tin của Cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Bản tin đối ngoại nhân dân khác:
Bản tin Đối ngoại nhân dân số 18 (1/4/2022)
Bản tin Đối ngoại nhân dân số 16 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An (12/8/2021)
Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác phát triển ASEAN-Pháp (5/3/2021)
Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI (31/7/2020)
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ NGHỆ AN 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (11/3/2019)
HỘI NGƯỜI VIỆT NAM “ĐOÀN KẾT” TẠI TP. ULYANOVSK-LIÊN BNAG NGA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VI(2019-2021) (22/2/2019)
Người tâm huyết, đóng vai trò quan trọng trong việc làm “cầu nối” vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga. (3/1/2019)
Khái quát tình hình Liên bang Nga 6 tháng đầu năm 2018 (8/8/2018)
Hội Hữu nghị Vệt - Nga Nghệ An không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình Giao lưu hữu nghị (8/8/2018)
Hội hữu nghị Việt- Séc Hà Nội, Nghệ An thăm và tặng quà học sinh trường THPT Đô Lương 4. (27/6/2018)
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT-NGA NGHỆ AN Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (14/6/2018)
NGƯỜI VIỆT TẠI NGA CÒN NHIỀU BĂN KHOĂN TRONG VIỆC NHẬP QUỐC TỊCH (5/4/2018)
Đại hội XII và những điểm mới về đường lối đối ngoại (29/3/2018)
Quyết định Về Quy trình quản lý thông tin Trang thông tin điện tử tổng hợp ngheanpeace.org.vn (10/1/2018)
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT  - NGA NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2018 (9/1/2018)
 
VIDEO CLIPS
Video
Ông Nguyễn Tâm Chiến- Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Mỹ phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân trong tình hình mới- Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Ông Trần Đắc Lợi-Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới- Cơ hội, Thách thức và yêu cầu"
Ông Vũ Xuân Hồng- nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới-Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Đ/C Nguyễn Phương Nga- Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới-Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Bản tin hữu nghị số 56
Tăng cường phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục
Phóng sự công tác đối ngoại nhân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ V ( 2019-2024)
Открытие большого памятника Хо Ши Мину
Tình hữu nghị Việt - Nga trên quê hương Xô Viết
BẢN TIN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
Bản tin Đối ngoại nhân dân số 18

Bản tin Đối ngoại nhân dân số 16 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An

Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác phát triển ASEAN-Pháp

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ NGHỆ AN 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM “ĐOÀN KẾT” TẠI TP. ULYANOVSK-LIÊN BNAG NGA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VI(2019-2021)

Người tâm huyết, đóng vai trò quan trọng trong việc làm “cầu nối” vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga.

Khái quát tình hình Liên bang Nga 6 tháng đầu năm 2018

Hội Hữu nghị Vệt - Nga Nghệ An không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình Giao lưu hữu nghị

Hội hữu nghị Việt- Séc Hà Nội, Nghệ An thăm và tặng quà học sinh trường THPT Đô Lương 4.

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT-NGA NGHỆ AN Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

NGƯỜI VIỆT TẠI NGA CÒN NHIỀU BĂN KHOĂN TRONG VIỆC NHẬP QUỐC TỊCH

Đại hội XII và những điểm mới về đường lối đối ngoại

Quyết định Về Quy trình quản lý thông tin Trang thông tin điện tử tổng hợp ngheanpeace.org.vn

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT  - NGA NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2018

LIÊN KẾT WEBSITE
 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hồng Kỳ- Phó Chủ tịch thường trực, Trưởng Ban biên tập.
Địa chỉ: Số 154 Đinh Công Tráng, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.842.411 - Hotline: 0912921116
Email: lhhnna@hotmail.com - http://ngheanpeace.org.vn