HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN - CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ
BẢN TIN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN  |   NGHỆ AN - ĐẤT NƯỚC - CON NGƯỜI
BẢN TIN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
Quyết định Về Quy trình quản lý thông tin Trang thông tin điện tử tổng hợp ngheanpeace.org.vn
Tin đăng ngày: 10/1/2018 - Xem: 2362
 

LIÊN HIÊP CÁC TỔ CHỨC

HỮU NGHỊ NGHỆ AN

 

Số:  134/QĐ-LH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày 02 tháng 11  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về Quy trình quản lý thông tin

Trang thông tin điện tử tổng hợp ngheanpeace.org.vn

 

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH  NGHỆ AN

 

           Căn cứ Quyết định số 2886/QĐ/UB ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An;

           Căn cứ Quyết định 108/QĐ/LH  ngày 14/9/2017 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp;

             Xét đề nghị của Trưởng ban biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

           Điều 1. Phạm vi nguồn thông tin khai thác của Website:

          - Tin nội bộ: Tập hợp, cung cấp thông tin phản ánh về các hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An và các tổ chức thành viên trên địa bàn toàn tỉnh.

          - Trích dẫn thông tin từ nguồn tin chính thức về chủ trương, đường lối, chính sách và các hoạt động liên quan lĩnh vực đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân và các hoạt động khác liên quan, được đăng, phát hành trên các phương tiện, gồm:

Ở Trung ương:

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

- Báo Thế giới  & Việt Nam

- Báo VietnamNet

- Tạp chí Quê hương trên Internet

- Trang Thông tin điện tử Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

.

Ở tỉnh:

- Cổng thông tin điện tử Nghệ An

- Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

- Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao

- Cổng thông tin điện tử Sở Du lịch

- Cổng thông tin điện tử Sở Công thương

- Cổng thông tin điện tử Nông nghiệp và PTNT

- Cổng thông tin điện tử Ban QLKhu KT Đông Nam

Việc trích dẫn nguồn tin phải theo đúng quy định của pháp luật về báo chí và sở hữu trí tuệ.

        Điều 2. Cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải:

* Quy trình xử lý tin:

- Đối với nguồn tin do Ban và các Hội thành viên tự viết:

Bước 1: Biên tập viên có nhiệm vụ theo dõi và cập nhật những thông tin quan trọng  thời điểm hiện tại, viết bài và tổng hợp các nguồn thông tin, bài viết, tin bài, hình ảnh và gửi Phó Ban Thường trực Ban biên tập kiểm duyệt.

Bước 2: Phó Ban Thường trực sẽ kiểm tra tính hợp pháp và chính xác của tin, sàng lọc cho phù hợp với đối tượng của trang tin.

Bước 3: Gửi tin bài để Trưởng ban biên tập duyệt lại lần cuối và Quản trị mạng cho đăng tin.

- Đối với nguồn tin cập nhật từ các cổng thông tin điện tử và cơ quan báo chí trong nước (đã cho phép được trích dẫn nguồn tin):

Bước 1: Biên tập viên có nhiệm vụ cập nhật thông tin từ các đơn vị báo chí phân loại tin theo đúng chuyên mục sau đó gửi cho Phó Ban biên tập kiểm duyệt tin, bài.

Bước 2: Phó ban Thường trực kiểm duyệt tin, kiểm tra tính hợp pháp và chính xác của tin, sàng lọc cho phù hợp với chủ đề của trang tin.

Bước 3: Gửi tin bài để Trưởng ban biên tập trang thông tin điện tử duyệt lại lần cuối và chuyển tin bài để Quản trị mạng đăng tin.

Bước 4: Trường hợp phát hiện tin bài, hình ảnh đã đã đăng lên website thiếu tính chính xác hoặc có sai sót, Biên tập viên ngay lập tức phải báo cáo Trưởng, Phó ban biên tập để xử lý, khắc phục kịp thời.

         Điều 3. Nhân sự quản lý trang thông tin điện tử Ban:

Số thành viên tham gia quản lý trang thông tin điện tử là 03 người, gồm:

- Trưởng ban biên tập: Chịu trách nhiệm chính, phụ trách hoạch định và quản lý chung, kiểm tra các thông tin được đăng trên trang tin điện tử và xử lý các tình huống phát sinh.

- Phó ban Thường trực Ban biên tập: Duyệt tin, bài.

- Biên tập viên kiêm Quản trị mạng: Phụ trách việc phát triển trang thông tin điện tử về mặt kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra,theo dõi nhằm đảm bảo trang tin điện tử hoạt động ổn định và bảo mật; Phân loại các tin bài theo chuyên mục, chuyển cho Trưởng và Phó ban biên tập kiểm duyệt lại lần cuối trước khi đăng lên mạng.

- Đối với các tin, bài do Cộng tác viên viết theo yêu cầu của lãnh đạo Liên hiệp, Biên tập viên tập hợp trình Trưởng, Phó ban Thường trực Ban biên tập xử theo đúng quy trình.

 

           Điều 4. Cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Chậm nhất sau 03 (ba) giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bằng văn bản, điện thoại, email) về việc lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, Trưởng ban Biên tập sẽ chỉ đạo Quản trị mạng gỡ bỏ nội dung vi phạm, sau đó tiến hành họp Ban biên tập trang thông tin điện tử ngheanpeace.org.vn để có các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

 

           Điều 5. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử ngheanpeace.org.vn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                   

- Như trên;

- Chủ tịch LH;

- Lưu: VT/LH.

                                                                                        

         TM. LIÊN HIỆP CTCHN NGHỆ AN

        PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

(Đã ký)

 

  Đoàn Văn Nam

 

Bản tin đối ngoại nhân dân khác:
Bản tin Đối ngoại nhân dân số 18 (1/4/2022)
Bản tin Đối ngoại nhân dân số 16 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An (12/8/2021)
Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác phát triển ASEAN-Pháp (5/3/2021)
Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI (31/7/2020)
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ NGHỆ AN 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (11/3/2019)
HỘI NGƯỜI VIỆT NAM “ĐOÀN KẾT” TẠI TP. ULYANOVSK-LIÊN BNAG NGA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VI(2019-2021) (22/2/2019)
Người tâm huyết, đóng vai trò quan trọng trong việc làm “cầu nối” vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga. (3/1/2019)
Khái quát tình hình Liên bang Nga 6 tháng đầu năm 2018 (8/8/2018)
Hội Hữu nghị Vệt - Nga Nghệ An không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình Giao lưu hữu nghị (8/8/2018)
Hội hữu nghị Việt- Séc Hà Nội, Nghệ An thăm và tặng quà học sinh trường THPT Đô Lương 4. (27/6/2018)
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT-NGA NGHỆ AN Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (14/6/2018)
NGƯỜI VIỆT TẠI NGA CÒN NHIỀU BĂN KHOĂN TRONG VIỆC NHẬP QUỐC TỊCH (5/4/2018)
Đại hội XII và những điểm mới về đường lối đối ngoại (29/3/2018)
Quyết định Về Quy trình quản lý thông tin Trang thông tin điện tử tổng hợp ngheanpeace.org.vn (10/1/2018)
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT  - NGA NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2018 (9/1/2018)
 
VIDEO CLIPS
Video
Ông Nguyễn Tâm Chiến- Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Mỹ phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân trong tình hình mới- Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Ông Trần Đắc Lợi-Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới- Cơ hội, Thách thức và yêu cầu"
Ông Vũ Xuân Hồng- nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới-Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Đ/C Nguyễn Phương Nga- Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới-Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Bản tin hữu nghị số 56
Tăng cường phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục
Phóng sự công tác đối ngoại nhân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ V ( 2019-2024)
Открытие большого памятника Хо Ши Мину
Tình hữu nghị Việt - Nga trên quê hương Xô Viết
BẢN TIN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
Bản tin Đối ngoại nhân dân số 18

Bản tin Đối ngoại nhân dân số 16 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An

Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác phát triển ASEAN-Pháp

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ NGHỆ AN 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM “ĐOÀN KẾT” TẠI TP. ULYANOVSK-LIÊN BNAG NGA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VI(2019-2021)

Người tâm huyết, đóng vai trò quan trọng trong việc làm “cầu nối” vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga.

Khái quát tình hình Liên bang Nga 6 tháng đầu năm 2018

Hội Hữu nghị Vệt - Nga Nghệ An không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình Giao lưu hữu nghị

Hội hữu nghị Việt- Séc Hà Nội, Nghệ An thăm và tặng quà học sinh trường THPT Đô Lương 4.

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT-NGA NGHỆ AN Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

NGƯỜI VIỆT TẠI NGA CÒN NHIỀU BĂN KHOĂN TRONG VIỆC NHẬP QUỐC TỊCH

Đại hội XII và những điểm mới về đường lối đối ngoại

Quyết định Về Quy trình quản lý thông tin Trang thông tin điện tử tổng hợp ngheanpeace.org.vn

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT  - NGA NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2018

LIÊN KẾT WEBSITE
 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hồng Kỳ- Phó Chủ tịch thường trực, Trưởng Ban biên tập.
Địa chỉ: Số 154 Đinh Công Tráng, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.842.411 - Hotline: 0912921116
Email: lhhnna@hotmail.com - http://ngheanpeace.org.vn