HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN - CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ
BẢN TIN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN  |   NGHỆ AN - ĐẤT NƯỚC - CON NGƯỜI
Tổ chức thành viên | Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn
Quá trình hình thành và phát triển Hội hữu nghị Việt -Hàn

Ngày 29/9/2000, tại Quyết định số 2873/UB.QĐ.TCCQ, UBND tỉnh Nghệ An quyết định thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Nghệ An và cử Ban Chấp hành lâm thời gồm các ông :

- Chủ tịch: Ông Trần Cao Mưu, Giám đốc Sở Thuỷ sản.

- Phó Chủ tịch: Ông Hồ Tất Thắng, Giám đốc Sở Lao động TBXH.

- Phó Chủ tịch kiêm TTK: Ông Đậu Văn Hoà, Hiệu trưởng Trường CNCN Việt – Hàn.

- Ủy viên: Ông Ngô Châu, Nguyên Bí thư Đảng uỷ Nhà máy bánh kẹo Vinh.

- Ủy viên: Ông Nhữ Sỹ Hoàng, Trưởng phòng TCCB Công ty xuất nhập khẩu thủy sản.

Đại hội lần thứ I, tháng 8 năm 2002

          Đại hội thông qua Điều lệ, phương hướng hoạt động và bầu BCH gồm 6 ủy viên và Ban Thường trực :

- Chủ tịch: Ông Trần Cao Mưu, Giám đốc Sở Thuỷ sản.

- Phó Chủ tịch: Ông Hồ Tất Thắng, Giám đốc sở Lao động TBXH.

- Phó Chủ tịch-TTK: Ông Lê Văn Tĩnh, Hiệu trường KTCN Việt-Hàn.

          Đại hội lần thứ II, ngày 08 tháng 6 nnăm 2010

Đại hội được tổ chức tại Trường Cao đẳng KTCN Việt - Hàn, đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động, định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, bổ sung, sửa đổi Điều lệ, bầu BCH gồm 15 ủy viên và Ban Thường trực :

          - Chủ tịch: Ông Nguyễn Duy Nam, Hiệu trưởng Trường KTCN Việt-Hàn.

          - Phó Chủ tịch: Ông Phan Sỹ Dương, Phó giám đốc Sở Lao động TBXH.

          - Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Hoài An, Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh.

 

Điều lệ

                      Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn quốc tỉnh nghệ An

 

Chương I :  Tên gọi và mục đích  hoạt động

 

Điu 1 :  Tên gi : Hi hu ngh Vit Nam - Hàn Quc tnh Ngh An.

                 Tên Tiếng Anh: VietNam- Korea Friendship Association of Nghe An Province

Điu 2 :  Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Nghệ An là tổ chức chính trị - xã hội, là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An và Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc; hoạt động trong khuôn khổ Luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam và Quy chế hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị  Nghệ An .

        Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Nghệ An có con dấu riêng, có trụ sở đặt tại 154 - Đinh Công Tráng, thành phố Vinh.

 

 Điu 3 :   Tôn chỉ, mục đích  của Hội hữu nghị Việt Nam -Hàn Quốc  tỉnh  Nghệ An là: Góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình  hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân Hàn Quốc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, góp phần thúc đẩy sự hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc .

Chương IINi  dung hot đng

 

Điu 4 :   Nội dung hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Nghệ An gồm :

         - Tổ chức và phối hợp với các cơ quan, các tổ chức xã hội, các địa phương, các đơn vị và cá nhân tiến hành các hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế văn hoá góp phần vun đắp cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc .

        - Tuyên truyền giới thiệu với nhân dân Hàn Quốc về tình hình mọi mặt của Nghệ An, về đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

       - Góp phần thông tin kịp thời cho nhân dân tỉnh Nghệ An về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của Hàn Quốc .

      - Góp phần xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hàn Quốc , tiến hành các hoạt động trao đổi đoàn, trao đổi sách báo, phim ảnh...với các tổ chức chính trị, xã hội của Hàn Quốc; phối hợp tổ chức các hoạt động hữu nghị ở trong và ngoài tỉnh .

      - Khuyến khích, hỗ trợ và làm cầu nối cho sự hợp tác kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hoá, du lịch...giữa các cơ sở của Nghệ An với các đối tác của Hàn Quốc.

 

Chương III : Hi viên

 

Điu 5.   Tất cả các cơ quan , đoàn thể,  các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục-đào tạo...( hội viên tập thể ) và các công dân Việt Nam (hội viên cá nhân) tán thành Điều lệ cuả Hội và hoàn thành thủ tục đăng ký hội viên tại Chi hội cơ sở  của Hội sẽ được xem xét, công nhận là hội viên của Hội .

Điu 6.    Hội viên có nhiệm vụ:

             -  Hoạt động theo đúng Điều lệ của Hội

             - Chấp hành các nghị quyết của Hội

             - Đóng hội phí, tham gia tích cực vào các hoạt  động và sinh hoạt của Hội.

Điu 7.    Hội viên có quyền lợi:

           -  Ứng cử và bầu cử đại biểu của mình vào cơ quan lãnh đạo của các cấp của Hội.

           - Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết và chương trình công tác của Hội                                                                                       

          - Nhận xét và đánh giá về hoạt động của các cấp lãnh đạo của Hội.

          - Được cung cấp thông tin đầy đủ về các hoạt động của Hội.

          - Được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia vào các chương trình hoạt động của Hội .

 

Điu 8:   Các hội viên đoàn kết, tương thân tương ái, hộ trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, chia sẽ, động viên an ủi nhau khi có việc vui, buồn, ốm đau .

 

Chương IVH  thng t chc ca Hi

 

Điu 9.    Tổ chức bộ máy của Hội gồm Ban chấp hành, Ban Thường trực và Chi hội cơ sở  hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, hiệp thương và biểu quyết theo đa số . Lãnh đạo các Chi hội do hội nghị hội viên bầu ra.

 Điu 10.   Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội Đại biểu hoặc toàn thể hội viên, triệu tập 5 năm một lần. Đại hội thảo luận báo cáo công tác của Ban chấp hành Hội, thông qua các nghị quyết, xem xét sửa đổi Điều lệ, quyết định số lượng và bầu Ban chấp hành Hội.

 Điu 11.   Ban chấp hành là cơ quan lãnh đạo cao nhất  giữa hai kỳ Đại hội . Ban chấp hành Hội họp một năm hai lần để xây dựng kế hoạch và kiểm điểm công tác 6 tháng, năm, thông qua các Nghị quyết của Hội . Khi cần thiết, Hội nghị Ban chấp hành bầu bổ sung hoặc cho thôi chức  Uỷ viên  Ban chấp hành .

Điều 12.   Ban chấp hành bầu Ban Thường trực gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng thư ký . Ban Thường trực họp mỗi quý 1 lần . Ban chấp hành quyết định các Ban chuyên môn để giúp Ban Thường trực triển khai các hoạt động của Hội .

Điu 13.  Chi hội là tổ chức cơ sở của Hội . Chi hội  trưởng và Chi hội phó do hội nghị hội viên trong Chi hội bầu ra . Chế độ sinh hoạt, hội họp do hội nghị toàn thể hội viên quyết định .

Điu 14 :   Chế đ phi hp công tác gia các cp Hi:

      -  Ban thường trực Hội chỉ đạo công tác của các Chi hội.

      - Các Chi hội chủ động giải quyết những vấn đề thuộc công tác của mình theo đúng Điều lệ,  thường xuyên báo cáo công tác cho Ban thường trực Hội theo định kỳ .

     - Ban thường trực Hội  thường xuyên báo cáo và được sự chỉ đạo, phối  phối hợp công tác của  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh .

                               

Chương V : Tài sn và tài chính ca Hi

 

Điu 15.       Tài sản và tài chính của Hội được hình thành từ các nguồn sau đây:

       - Hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

       - ủng hộ tự nguyện của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước bằng tiền hoặc bằng hiện vật.

      - Nguồn thu từ hội phí do Đại hội nhiệm kỳ quyết định .

      - Các nguồn thu hợp pháp khác.

Điu 16.   Tài sản và tài chính của Hội do Ban Thường trực chịu trách nhiệm quản lý để chi cho công tác Văn phòng, hội họp, đối ngoại, thăm hỏi tình nghĩa, khen thưởng  theo quy chế của Hội và quy đinh của Bộ Tài Chính.

 

Chương VIkhen thưng và k lut

 

Điu 17:  Chi hội và hội viên có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào hoạt động của Hội sẽ được biểu dương khen thưởng; Chi hội và hội viên có hoạt động trái với Điều lệ và các nghị quyết của Hội, tuỳ mức độ sẽ bị khiển trách, cảnh cáo, hoặc xoá tên khỏi danh sách hội viên .

Chương VII : Sa  đi điu l

 Điu 18.   Việc sửa đổi Điều lệ thuộc thẩm quyền Đại hội nhiệm kỳ hoặc Hội nghị Ban chấp hành mở rộng quyết định ./.

 
VIDEO CLIPS
Video
Ông Nguyễn Tâm Chiến- Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Mỹ phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân trong tình hình mới- Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Ông Trần Đắc Lợi-Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới- Cơ hội, Thách thức và yêu cầu"
Ông Vũ Xuân Hồng- nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới-Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Đ/C Nguyễn Phương Nga- Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới-Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Bản tin hữu nghị số 56
Tăng cường phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục
Phóng sự công tác đối ngoại nhân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ V ( 2019-2024)
Открытие большого памятника Хо Ши Мину
Tình hữu nghị Việt - Nga trên quê hương Xô Viết
BẢN TIN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
Bản tin Đối ngoại nhân dân số 18

Bản tin Đối ngoại nhân dân số 16 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An

Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác phát triển ASEAN-Pháp

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ NGHỆ AN 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM “ĐOÀN KẾT” TẠI TP. ULYANOVSK-LIÊN BNAG NGA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VI(2019-2021)

Người tâm huyết, đóng vai trò quan trọng trong việc làm “cầu nối” vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga.

Khái quát tình hình Liên bang Nga 6 tháng đầu năm 2018

Hội Hữu nghị Vệt - Nga Nghệ An không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình Giao lưu hữu nghị

Hội hữu nghị Việt- Séc Hà Nội, Nghệ An thăm và tặng quà học sinh trường THPT Đô Lương 4.

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT-NGA NGHỆ AN Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

NGƯỜI VIỆT TẠI NGA CÒN NHIỀU BĂN KHOĂN TRONG VIỆC NHẬP QUỐC TỊCH

Đại hội XII và những điểm mới về đường lối đối ngoại

Quyết định Về Quy trình quản lý thông tin Trang thông tin điện tử tổng hợp ngheanpeace.org.vn

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT  - NGA NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2018

LIÊN KẾT WEBSITE
 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hồng Kỳ- Phó Chủ tịch thường trực, Trưởng Ban biên tập.
Địa chỉ: Số 154 Đinh Công Tráng, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.842.411 - Hotline: 0912921116
Email: lhhnna@hotmail.com - http://ngheanpeace.org.vn