HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN - CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ
BẢN TIN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN  |   NGHỆ AN - ĐẤT NƯỚC - CON NGƯỜI
Tổ chức thành viên | Hội hữu nghi Việt Nam - Đức
Quá trình hình thành và phát triển Hội hữu nghị Việt-Đức

Năm 1975, tại  thành phố Vinh đã thành lập Chi hội hữu nghị Việt - Đức và đã cử:

- Chi hội trưởng: Ông  Vũ Công Trước, Phó Bí thư Thành uỷ Vinh.

- Chi hội phó: Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBMTTQ TP.Vinh.

- Chi hội phó: Ông Lê Bá Miên, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Vinh.

- Thư ký: Ông  Trần Duy Phương, Thư ký Đảng dân chủ.

 

        Ngày 15 tháng 7 năm 1990, Thường trực Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 149 - QĐ/TVH thành lập Hội hữu nghị Việt - Đức tỉnh Nghệ Tĩnh và chỉ định BCH lâm thời gồm 14 ủy viên. Ban Thường trực gồm :

       

- Chủ tịch: Ông Lê Doãn Hợp, Phó Bí thư Thành uỷ Vinh.

- Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh.

- Tổng thư ký: Ông Hoàng Đức Lạc, Tổng thư ký Liên hiệp.

 

        Đến tháng 8 năm 1992,  Hội nghị BCH đã bầu bổ sung thêm 5 ủy viên, tăng số lượng BCH lên 19 ủy viên.

        Đại hội  lần thứ II, tháng 10 năm 1994

        Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động, định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Điều lệ và bầu BCH gồm 18 ủy viên. Ban Thường trực gồm :

        - Chủ tịch: Ông Lê Doãn Hợp, Phó Bí thư Thành uỷ Vinh.

        - Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh.

        - Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Cảnh Hiên, Hiệu trưởng Trường KTXD Việt-Đức.

        - Tổng thư ký: Ông Ngô Văn Yêm, Trưởng Ban quản lý đô thị UBND TP. Vinh.

        Ngày 3 tháng 10 năm 1995, BCH đã họp kiện toàn lại BCH do có một số ủy viên thuyên chuyển công tác, Ban Thường trực gồm :

- Chủ tịch: Ông Nguyễn Song Tùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

- Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Cảnh Hiên, Hiệu trưởng Trường KTXD Việt-Đức.

- Phó Chủ tịch: Ông Bá Dũng, Phó Bí thư Thành uỷ Vinh.

- Tổng thư ký: Ông Ngô Văn Yêm, Trưởng Ban quản lý đô thị UBND TP. Vinh.

        Đại hội lần thứ  III - tháng 12 năm 2007

        Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động, định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, bổ sung, sửa đổi Điều lệ , bầu Ban chấp hành gồm 16 ủy viên và Ban Thường trực gồm :

- Chủ tịch: Ông Lê Quốc Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh.

- Phó Chủ tịch: Ông Bá Dũng, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy Vinh.

- Phó Chủ tịch kiêm TTK: Ông Ngô Văn Yêm, Nguyên T.Ban quản lý đô thị UBND TP. Vinh.

Tháng 10 năm 2008 do ông Dũng qua đời,  Ban chấp hành đã bầu ông Ngô Văn Yêm là Phó Chủ tịch Thường trực, ông Nguyễn Văn Lục, Nguyên Trưởng ban Đối ngoại TP. Vinh làm Phó Chủ tịch, Tổng thư ký .

        Đầu năm 2010, BCH Hội đã bầu bổ sung ông Ngô Xuân Phùng - Chuyên viên cao cấp Trường chính trị Nghệ An, Nguyên Trưởng ban Đối ngoại thành phố Vinh làm ủy viên Ban chấp hành .

        Ngày 01 tháng 10 năm 2011, tại Hội nghị BCH nhân kỷ niệm Quốc khánh CHLB Đức (03/10) đã bầu bổ sung ông Nguyễn Khắc Long, Hiệu trưởng Trường CĐ nghề kỹ thuật Việt-Đức làm Phó Chủ tịch và bầu bổ sung thêm 2 ủy viên là ông Đoàn Văn Cự và ông Lê Công Thắm.

        Đại hội lần thứ IV, tháng 12/2014.

        Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động, phương hướng hoạt động, bổ sung Điều lệ và bầu BCH mới gồm 18 ủy viên, BCH đã bầu Ban thường trực gồm”

  • Chủ tịch: Ông Lê Quốc Hồng, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Vinh.
  • Phó Chủ tịch, TTK: Ông Ngô Văn Yêm- Nguyên trưởng phòng QL Đô thị UBND TP.Vinh.
  • Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Khắc Long, Hiệu trưởng Trường CĐ nghề KT Việt Đức.
  • Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Song Tùng, Nguyên Trưởng ban QL KKT Đông Nam.

        Tháng 10/2015 bầu bổ sung ông Lê Xuân Ngô vào Ban chấp hành.

   Tháng 5/2017, bầu bổ sung ông Hoàng Văn Tấn vào BCH và phân công làm Tổng thư ký Hội.

 

Điều lệ của Hội                  

Chương I :  Tên gọi và mục đích hoạt động

 

Điều1 : Tên gọi : Hội hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Nghệ An

                           ( gi tt là Hi hu ngh Vit-Đc  Ngh An )

             Tên tiếng Đc:Vietnamesisch Deutsche Freundchafts gesellschaft der Provinz Nghe An ( VDFG Nghe An)

Điều 2 : Hi hu ngh Vit-Đc Ngh An là t chc chính tr - xã hi, là thành viên ca Liên hip các t chc hu ngh Ngh An và Hi hu ngh Vit-Đc Trung ương; hot đng trong khuôn kh Lut pháp ca nưc CHXHCN Vit Nam và Quy chế hot đng ca Liên hip các t chc hu ngh tnh Ngh An .

       

Hi hu ngh Vit-Đc Ngh An có con du riêng, có tr s ti 154 - Đinh Công Tráng, thành ph Vinh.

 

 Điều 3 : Mc đích và tôn ch ca Hi hu ngh Vit-Đc Ngh An là : Góp phn tăng cưng s hiu biết và tình hu ngh gia nhân dân hai nưc Vit Nam và Đc, tranh th s đng tình, ng h ca nhân dân Đc đi vi s nghip xây dng và bo v T quc ca nhân dân ta, góp phn thúc đy s hp tác nhiu mt gia nhân dân hai c Vit Nam và Đc .

 

Chương II: Nhiệm vụ

 

Điều 4 :  Nội dung hoạt động của Hội hữu nghị Việt-Đức Nghệ An gồm :

         - T chc và phi hp vi các cơ quan, các t chc xã hi, các đa phương, các đơn v và cá nhân tiến hành các hot đng chính tr, xã hi, kinh tế, văn hoá, góp phn vun đp cho tình hu ngh gia nhân dân hai nưc Vit Nam và Đc .

         - Tuyên truyn gii thiu vi nhân dân Đc v tình hình mi mt ca Vit Nam, v đưng li chính sách đi ni, đi ngoi ca Đng và Nhà nưc ta.

        - Góp phn thông tin kp thi cho nhân dân tnh Ngh An v tình hình chính tr, kinh tế, văn hoá, xã hi ca Đc.

         -  Góp phn xây dng và phát trin quan h hu ngh, hp tác vi Đc, tiến hành các hot đng trao đi đoàn, trao đi sách báo, phim nh...vi các cp Hi hu ngh Đc-Vit ; phi hp t chc các bin pháp hu ngh trong và ngoài tnh .

         - Khuyến khích, h tr và làm cu ni cho s hp tác kinh tế-thương mi, khoa hc-công ngh, giáo dc-đào to, văn hoá, du lch...gia các cơ s ca Ngh An vi các đi tác ca Đc.

Điều 5. Quyền hạn:

        - Đưc thành lp các t chc pháp nhân trc thuc Hi theo quy đnh.

        - Trin khai thc hin các nhim v ca UBND tnh, Liên hip các t chc hu ngh trong lĩnh vc hot đng ca Hi.

        - Đưc thành lp qu Hi trên cơ s đóng góp hi phí, các ngun tài tr hp pháp ca các t chc cá nhân trong và ngoài  nưc đ phc v cho các hot đng ca Hi.

Điều 6: Nghĩa vụ của Hội

        Không li dng danh nghĩa hot đng Hi làm nh hưng đến an ninh, trt t xã hi, đo đc, thun phong m tc, truyn thng văn hóa ca dân tc.

Chương III : Hội viên

   

Điều 7. Tt c các cơ quan , đoàn th,  các t chc kinh tế, văn hoá, xã hi, y tế, giáo dc-đào to...( hi viên tp th ) và các công dân Vit Nam ( hi viên cá nhân ) tán thành tôn ch, mc đích và Điu l ca Hi và hoàn thành th tc đăng ký hi viên ti cp có thm quyn ca Hi s đưc xem xét, công nhn là hi viên ca Hi

 

Điều 8  Hi viên có nhim v:

              - Hot đng theo đúng Điu l ca Hi

              - Chp hành các ngh quyết ca Hi

              - Đóng hi phí, tham gia tích cc vào các hot  đng và sinh hot ca Hi

              - Nghiêm chnh chp hành các ch trương đưng li ca Đng, chính sách pháp lut ca Nhà nưc.

              - Bo v uy tín ca Hi không đưc nhân danh Hi trong các giao dch tr khi đưc lãnh đo Hi phân công.

Điều 9. Hội viên có quyền lợi:

         - ng c và bu c đi biu ca mình vào cơ quan lãnh đo các cp ca Hi.

         - Tham gia tho lun, đóng góp ý kiến vào các d tho Ngh quyết và chương trình công tác ca Hi       

         - Nhn xét và đánh giá v hot đng ca các cp lãnh đo ca Hi.

         - Đưc cung cp thông tin đy đ v các hot đng ca Hi.

         - Đưc to điu kin thun li đ tham gia vào các chương trình hot đng ca Hô .

Chương IV:  Hệ thống tổ chức của Hội

 

Điều 10.  T chc b máy ca Hi gm Ban Chp hành, Ban Thưng trc và Chi hi cơ s  hot đng theo nguyên tc dân ch, hip thương và biu quyết theo đa s. Lãnh đo các Chi hi do Hi ngh hi viên bu ra.

 Điều 11. Cơ quan lãnh đo cao nht ca Hi là Đi hi hi viên, triu tp 5 năm mt ln. Đi hi tho lun báo cáo công tác ca Ban chp hành Hi, thông qua các ngh quyết, xem xét sa đi Điu l, quyết đnh sng và bu Ban chp hành Hi.

 Điều 12. Ban chp hành là cơ quan lãnh đo cao nht  gia hai k Đi hi . Ban chp hành Hi hp mt năm hai ln đ xây dng kế hoch và kim đim công tác 6 tháng, năm, thông qua các Ngh quyết ca Hi. Khi cn thiết, Hi ngh Ban Chp hành bu b sung hoc cho thôi chc U viên Ban chp hành nhưng không quá 1/3 tng s U viên do Đi hi bu ra.

Điều 13. Ban Chp hành bu Ban Thưng trc gm Ch tch, các Phó Ch tch và Tng thư ký . Ban Thưng trc hp mi quý 1 ln . Ban chp hành quyết đnh các Ban chuyên môn đ giúp Ban Chp hành trin khai các hot đng ca Hi .

Điều 14. Chế độ phối hợp công tác giữa các cấp Hội:

          -  Ban Thưng trc Hi hưng dn, h tr công tác ca các Chi hi.

         - Các Chi hi ch đng gii quyết nhng vn đ thuc công tác ca mình theo đúng Điu l, thưng xuyên báo cáo công tác cho Ban Thưng trc Hi .

        - Ban Thưng trc Hi  thưng xuyên báo cáo và đưc s ch đo, phi  phi hp công tác ca  Liên hip các t chc hu ngh tnh .

Điều 15. Chủ tịch Hội:

        Ch tch Hi có trách nhim và quyn hn:

        - Đi din pháp nhân ca Hi trưc pháp lut, ch tài khon ca Hi

        - Triu tp, ch trì các cuc hp BCH, ban Thưng trc

        - Chu trách nhim trin khai Điu l, Ngh quyết Đi hi và chương trình kế hoch hàng năm và c nhim k.

        - Ký các văn bn ca Hi.

Điều 16. Các Phó chủ tịch:

        - Phó ch tch thưng trc thay mt Ch tch điu hành hot đng ca Hi và ký thay các văn bn khi Ch tch đi vng hoc bn vì các lý do khác.

        - Các Phó ch tch giúp vic cho Ch tch theo s phân công ca Ch tch

Điều 17. Tổng thư ký:

        - Tng thư ký có nhim v chun b ni dung các cuc hp, ghi chép đy đ ni dung các cuc hp BCH, ban Thưng trc, thưng xuyên nm tình hình hot đng ca Hi, ca các chi hi, tng hp viết báo cáo hàng năm.

                                 

Chương V : Tài sản và tài chính của Hội

 

Điều 18.    Tài sản và tài chính của Hội được hình thành từ các nguồn sau đây:

           - H tr ca Liên hip các t chc hu ngh tnh

           - ng h t nguyn ca các t chc và cá nhân trong và ngoài nưc bng tin hoc bng hin vt.

          - Ngun thu t hi phí .

    -  Các ngun thu hp pháp khác.

        Các khon chi: Chi các hot đng thưng xuyên ca Hi, các vic cn thiết cho hot đng Hi

Điều 19. Nguyên tắc quản lý sử dụng tài sản, tài chính của Hội.

        -  Tài sn và tài chính ca Hi do Ban Thưng trc chu trách nhim qun lý theo quy chế ca Hi và quy đinh ca B Tài Chính.

        - Các khon thu, chi phi rõ ràng, minh bch, tiết kim, đúng mc đích, có hiu qu, đưc phn nh trên s sách chng t, hóa đơn kế toán theo quy đnh.Báo cáo công khai hàng năm ti hi ngh thưng niên và trưc Đi hi

 

Chương VI: Khen thưởng và kỷ luật

 

Điu 20:  Chi hi và hi viên có nhiu thành tích xut sc đóng góp vào hot đng ca Hi s đưc biu dương khen thưng ; Chi hi và hi viên có hot đng trái vi Điu l và các ngh quyết ca Hi, tu mc đ s b khin trách, cnh cáo, hoc xoá tên khi danh sách hi viên./.

 

Chương VII:  Điều khoản thi hành

 

Điều 21. Vic sa đi Điu l thuc thm quyn Đi hi toàn tnh hoc Hi Ban Chp hành m rng quyết đnh, phi có 2/3 s ngưi có mt ti Đi hi hoc hi ngh tán thành.

Điều 22. Hiệu lực thi hành:

        Điu l Hi hu ngh Vit –Đc tnh Ngh An gm 7 Chương, 22 Điu đã đưc Đi hi thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2014 và có hiu lc thi hành theo quyết đnh phê duyt ca Ch tch UBND tnh Ngh An

 
VIDEO CLIPS
Video
Ông Nguyễn Tâm Chiến- Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Mỹ phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân trong tình hình mới- Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Ông Trần Đắc Lợi-Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới- Cơ hội, Thách thức và yêu cầu"
Ông Vũ Xuân Hồng- nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới-Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Đ/C Nguyễn Phương Nga- Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới-Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Bản tin hữu nghị số 56
Tăng cường phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục
Phóng sự công tác đối ngoại nhân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ V ( 2019-2024)
Открытие большого памятника Хо Ши Мину
Tình hữu nghị Việt - Nga trên quê hương Xô Viết
BẢN TIN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
Bản tin Đối ngoại nhân dân số 18

Bản tin Đối ngoại nhân dân số 16 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An

Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác phát triển ASEAN-Pháp

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ NGHỆ AN 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM “ĐOÀN KẾT” TẠI TP. ULYANOVSK-LIÊN BNAG NGA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VI(2019-2021)

Người tâm huyết, đóng vai trò quan trọng trong việc làm “cầu nối” vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga.

Khái quát tình hình Liên bang Nga 6 tháng đầu năm 2018

Hội Hữu nghị Vệt - Nga Nghệ An không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình Giao lưu hữu nghị

Hội hữu nghị Việt- Séc Hà Nội, Nghệ An thăm và tặng quà học sinh trường THPT Đô Lương 4.

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT-NGA NGHỆ AN Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

NGƯỜI VIỆT TẠI NGA CÒN NHIỀU BĂN KHOĂN TRONG VIỆC NHẬP QUỐC TỊCH

Đại hội XII và những điểm mới về đường lối đối ngoại

Quyết định Về Quy trình quản lý thông tin Trang thông tin điện tử tổng hợp ngheanpeace.org.vn

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT  - NGA NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2018

LIÊN KẾT WEBSITE
 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hồng Kỳ- Phó Chủ tịch thường trực, Trưởng Ban biên tập.
Địa chỉ: Số 154 Đinh Công Tráng, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.842.411 - Hotline: 0912921116
Email: lhhnna@hotmail.com - http://ngheanpeace.org.vn