HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN - CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ
BẢN TIN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN  |   NGHỆ AN - ĐẤT NƯỚC - CON NGƯỜI
Tổ chức thành viên | Hội hữu nghị Việt Nam-CuBa
Quà trình hình thành và triển Hội hữu nghị Việt Nam-CuBa

Xuất phát từ tình cảm đối với nhân dân Cu Ba và nguyện vọng của nhiều cá nhân, tổ chức, trong đó nòng cốt là Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm nhạy cảm lúc bấy giờ cần phải có một tổ chức để những người yêu mến CuBa có điều kiện gặp gỡ, giao lưu với nhau. Qua nhiều lần trao đổi, hiệp thương và báo cáo lên các cấp có thẩm quyền. Ngày 26/8/1995, tại Thông báo số 80/TB-TU của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đồng ý chủ trương thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-CuBa tỉnh Nghệ An và chỉ định Ban vận động do đồng chí Vũ Ngọc Trân, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh làm Chủ tịch lâm thời.

Ngày 01/8/2003, Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam-Cu Ba lần thứ I được tổ chức, có 59 hội viên hầu hết nguyên là chuyên gia quân sự, sinh viên, cán bộ công tác tại Cu Ba đã thống nhất thông qua Điều lệ, phương hướng nhiệm vụ, quy chế hoạt động. Đại hội bầu BCH gồm 15 ủy viên và Ban Thường trực theo quyết định số 56 QĐ/ LH ngày 30/9/2003, gồm:

 

- Chủ tịch: Ông Lê Trường Danh, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh.

- Phó Chủ tịch: Ông Vũ Ngọc Trân, Nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh.

- Tổng thư ký: Ông Nguyễn Tiến Phùng, Trưởng ban phong trào UBMTTQ tỉnh.

- Phó Chủ tịch: Ông Phạm Minh Đạo,  Phó giám đốc Sở Du lịch.

- Phó Chủ tịch: Ông Lương Ngọc Lạng, Phó Giám đốc Cty giống chăn nuôi Tỉnh.

 

Ngày 27/11/2010, Hội tổ chức Đại hội nhiệm II (2010-2016) thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ I và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II, đồng thời bổ sung Điều lệ sửa đổi và bầu 15 ủy viên BCH và Ban Thường trực gồm:

- Chủ tịch: Ông Đinh Xuân Tứ, Nguyên Chỉ huy trưởng BCH quân sự tỉnh.

          - Phó Chủ tịch: Ông Phạm Minh Đạo, Nguyên Phó giám đốc Sở Du lịch.

          - Phó Chủ tịch: Ông Trần Phúc Sơn, nNuyên Giám đốc Cty thiết kế.

          - Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Kim Đường, Tiến sỹ Trường Đại học Vinh.

-Tổng thư ký: Ông Nguyễn Tiến Phùng, Trưởng ban Phong trào UBMTTQ tỉnh.

         

Tháng 4 năm 2016, Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam-CuBa tỉnh Nghệ An lần thứ III nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức, thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ II và phương hương hoạt động của Hội nhiệm kỳ III, thông qua Điều lệ bổ sung sửa đổi và bầu BCH mới gồm 19 ủy viên và Ban Thường trực gồm:

- Chủ tịch:  Ông Hồ Ngọc Sỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp PTNT.

- Phó Chủ tịch:  Ông Phạm Minh Đạo, nguyên P.GĐ Sở Du Lịch.

- Phó Chủ tịch: Ông Dương Minh Hiền, P.Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh,.

- Phó Chủ tịch:  Ông Trần Phúc Sơn, nguyên GĐ Cty Thiết kế.

- Phó Chủ tịch: Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở NNPTNT.

- Tổng thư ký: Ông Ngô Hoàng Khanh, P.Chánh VP Sở NNvà PTNT.

 

Điều lệ hoạt động của Hội Hội hữu nghị Việt Nam – CuBa

tỉnh Nghệ An lần thứ III ( nhiệm kỳ 2016 – 2021)

 

CHƯƠNG I.

TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

 

Điều 1: Tên gọi của Hội:

1.1.Tên tiếng việt: Hội hữu nghị Việt Nam – Cu Ba tỉnh Nghệ An.

1.2.Tên tiếng Cu Ba: La Asociacion de la Amitad entre Vietnam y CuBa de la provincia Nghe An.

Điều 2: Tôn chỉ, mục đích

Hội hữu nghị Việt Nam - Cu Ba tỉnh Nghệ An là tổ chức xã hội tự nguyện của các tổ chức, công dân Việt Nam đang sinh sống hợp pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh khác tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Nghệ An nói riêng với nhân dân Cu Ba.

Điều 3: Lĩnh vực và phạm vi hoạt động

Hội hữu nghị Việt Nam- CuBa tỉnh Nghệ An hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân trên phạm vi tỉnh Nghệ An.

Điều 4: Nguyên tắc, tổ chức và hoạt động của Hội

          1- Hội hữu nghị Việt Nam-CuBa tỉnh Nghệ An là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An, đồng thời là thành viên của Trung ương hội hữu nghị Việt Nam - CuBa. Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải kinh phí, dân chủ bình đẳng, công khai minh bạch.

          2- Hội hoạt động theo điều lệ của Hội được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Sở Nội vụ và các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Điều 5: Tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và trụ sở

        1-  Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

          2- Trụ sở của Hội tạm thời đặt tại Trụ sở của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An, số 154 Đinh Công Tráng, Tp Vinh- Nghệ An.

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI

 

          Điều 6: Nhiệm vụ

          1- Tích cực tuyên truyền,giới thiệu với  mọi tầng lớp nhân dân tỉnh Nghệ An về đất nước con người, phong tục,tập quán,văn hoá, tình đoàn kết, hữu nghị  giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Nghệ An và Cu Ba

          2- Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các chi hội và hội viên tiến hành các hoạt động giao lưu hữu nghị, gặp gỡ chào mừng nhân dịp những sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của nhân dân hai nước. Tạo điều kiện giúp đỡ cho các cán bộ, chuyên gia, các tổ chức xã hội,các cá nhân đối tác cùng nhau hợp tác, trao đổi thông tin trên lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế giữa Nghệ An và Cu Ba.                                   

 • 3- Động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào các hoạt động về tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác đầu tư phát triển. Đồng thời tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân Cu Ba đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

          4- Thiết lập mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động đối ngoại nhân dân. Trao đổi thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

          5- Tăng cường tuyên truyền giới thiệu với nhân dân Cu Ba về tình hình mọi mặt của Việt Nam và của Nghệ An về đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta cũng như của tỉnh Nghệ An nhằm thu hút các đối tác của bạn đầu tư vào Nghệ An.

          Điều 7: Quyền hạn

          1- Được thành lập các tổ chức pháp nhân trực  thuộc hội theo quy định.

          2- Đại diện cho hội viên tham gia các hoạt động đối nội, đối ngoại, có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Hội.

          3- Tham mưu đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề có liên quan đến chương trình kế hoạch hoạt động của Hội hàng năm và toàn nhiệm kỳ.

          4- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An giao thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội.

          5- Được xây dựng quỹ hội trên cơ sở hội phí đóng góp của hội viên và các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để chi phí cho các hoạt động của hội theo quy định.

          Điều 8: Nghĩa vụ của Hội

          1- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật, không  lợi dụng hoạt động của Hội làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hoá của dân tộc.

          2- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hội cho UBND tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An và các sở ban ngành chức năng liên quan.

          3- Chấp hành sự hướng dẫn kiểm tra, thanh tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

          4- Có trách nhiệm giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật trong nội bộ của hội theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ, Nghị quyết của Hội.

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN

          Điều 9:

          Tất cả các cơ quan đoàn thể quần chúng, các tổ chức kinh tế - văn hoá – xã hội (hội viên, tập thể) và các công dân Việt Nam hiện đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Nghệ An và các tỉnh khác tán thành Điều lệ của Hội và hoàn thành các thủ tục tham gia vào Hội sẽ được xem xét cộng nhận là hội viên của Hội.

          Điều 10: Nghĩa vụ của Hội viên

          1- Hoạt động theo đúng Điều lệ, Nghị quyết của Hội và quy định của pháp luật.

          2- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với các vấn đề của Hội,tham gia đầy đủ các cuộc sinh hoạt và mọi hoạt động của Hội, đóng hội phí theo quy định.

          3- Nghiêm chỉnh chấp hành  chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.

          4- Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.

          5- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.

          Điều 11: Quyền hạn của hội viên

          1- Được ứng cử, bầu cử đại biểu của mình vào các cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội.

          2- Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội và nhận xét đánh giá về các hoạt động của các cấp lãnh đạo Hội.

          3-  Được cung cấp đầy đủ thông tin về các hoạt động của Hội.

          4- Được Hội giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp tư vấn hổ trợ và tạo điều kiện giao lưu học tập kinh nghiệm tham quan trong và ngoài nước do Hội tổ chức.

          Điều 12: Gia nhập Hội, ra Hội và chấm dứt tư cách hội viên

          1- Gia nhập Hội: Tổ chức, cá nhân muốn gia nhập Hội phải đăng ký hội viên (thủ tục do BCH Hội quy định), BCH xem xét và ghi vào danh sách hội viên.

          2- Ra khỏi Hội:

          a, Hội viên xét thấy không thể tiếp tục tham gia sinh hoạt hội trực tiếp báo cáo BCH, BCH chấp thuận và xoá tên khỏi danh sách hội viên.

          b,Tư cách hội viên sẽ bị chấm dứt trong các trường hợp sau:

         - Cá nhân bị mất quyền công dân Việt Nam

         - Cá nhân không còn mang quốc tịch Việt Nam.

         - Pháp nhân bị giải thể, bị phá sản.

          - Hội viên không thực hiện đúng hoặc vi phạm Điều lệ Hội gây trở ngại về uy tín và tổn thất cho Hội.

CHƯƠNG IV

HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA HỘI

 

          Điều 13: Cơ cấu tổ chức Hội

          - Đại hội đại biểu hoặc toàn thể hội viên.

          - Ban chấp hành, Ban thường trực trong đó có Chủ tịch, các phó chủ tịch và Tổng thư ký.

        - Các ban chuyên môn:

          + Ban thông tin tuyên truyền.

          + Ban giao lưu hữu nghị.

          + Ban hợp tác.

        - Các chi hội

      Điều 14:

      - Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội đại biểu hoặc toàn thể hội viên, triệu tập 5 năm một lần do Ban chấp hành triệu tập.

        - Đại hội thảo luận báo cáo công tác nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ tới thông qua Điều lệ bổ sung sửa đổi ( nếu có). Quyết định số lượng và bầu ban chấp hành nhiệm kỳ tới, BCH bầu Ban thường trực gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch và tổng thư ký.

          Điều 15:

          -  BCH hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội.

          - BCH hội họp một năm 2 lầnđể xây dựng kế hoạch và kiểm tra công tác 6 tháng, một năm thông qua các Nghị quyết của Hội.

          - Khi cần thiết BCH bầu bổ sung hoặc cho thôi giữ các chức danh của Hội

          - Ban Thường trực hội 3 tháng sinh hoạt một lần để giải quyết các công việc của Hội.

          Điều 16

          - Chi hội trưởng, chi hội phó do hội nghị hội viên Chi hội bầu ra

          - Chế độ sinh hoạt, hội họp do Hội nghị toàn thể hội viên quyết định.

          Điều 17 Chế độ phối hợp, báo cáo công tác giữa các cấp hội

          - Ban thường trực thay mặt Hội giải quyết mọi công việc liên quan đến hoạt động của Hội, chỉ đạo công tác của các chi hội

          - Các Chi hội và ban chuyên môn chủ động giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi công tác của mình theo đúng điều lệ, thường xuyên báo cáo công tác cho Ban thường trực Hội theo định kỳ

          - Ban Thường trực thay mặt BCH và Hội thường xuyên báo cáo, phối hợp công tác với LHCTCHN tỉnh Nghệ An và TW Hội hữu nghị Việt Nam - CuBa             Điều 18 Chủ tịch Hội

          Chủ tịch Hội có nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. Đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, là chủ tài khoản của Hội
 2. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của BCH, Ban Thường trực
 3. Chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội và chương trình kế hoạch công tác hàng năm của Hội
 4. Ký các văn bản của Hội

          Điều 19: Các Phó chủ tịch

          - Phó chủ tịch thường trực thay mặt Chủ tịch điều hành hoạt động của Hội khi Chủ tịch vắng mặt phải nghỉ vì lý do sức khoẻ và các lý do khác

          - Các phó chủ tịch giúp việc cho Chủ tịch theo sự phân công của Chủ tịch

          Điều 20: Tổng thư ký

          Tổng thư ký có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung các cuộc họp, ghi chép đầy đủ các nội dung của Ban thường trực, BCH. Thường xuyên theo dõi tổng hợp, viết báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Hội, các Chi hội, các ban chuyên môn và công tác đời sống của Hội.

CHƯƠNG V

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HỘI

 

          Điều 21: Tài sản tài chính của Hội được hình thành từ các nguồn sau đây:

 1. Nguồn thu của Hội
 2. Hội phí đóng góp của các Hội viên
 3. Thu từ các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật
 4. Tài trợ hợp pháp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước bằng tiền hoặc hiện vật
 5. Các nguồn thu khác
 6. Các khoản chi của Hội gồm:
 7. Chi cho các hoạt động thường xuyên của Hội
 8. Các khoản chi cần thiết khác phục vụ cho hoạt động của Hội

          Điều 22: Nguyễn tắc quản lý, sử dụng tài sản , tài chính của Hội

          - Tài sản tài chính của Hội do Ban thường trực chịu trách nhiệm quản lý sử dụng theo quy chế của Hội và quy định của Pháp luật về kế toán thống kê của Bộ tài chính.

          - Các khoản thu, chi phải rõ ràng, minh bạch, tiết kiệm, đúng mục đích, có hiệu quả, được phản ánh trên sổ sách chứng từ, hoá đơn kế toán theo quy định. Báo cáo công khai hàng năm tại hội nghị thường kỳ và trước Đại hội

 

 

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 

          Điều 23:

          - Các Chi hội, ban chuyên môn và Hội viên có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào hoạt động của Hội sẽ được biểu dương khen thưởng từ cấp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, UBND tỉnh và LHCTCHN Việt Nam.

          - Những hoạt động vi phạm trái với điều lệ  và vi phạm pháp luật đều bị khiển trách, cảnh cáo, xoá tên khỏi danh sách Hội viên của Hội, Nếu vi phạm cao hơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật định.

 

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Sửa đổi, b sung Điều lệ Hội

      Chỉ có Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - CuBa tỉnh Nghệ An mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phải được 2/3 số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 25. Hiệu lực thi hành

 1. Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - CuBa tỉnh Nghệ An gồm 7 Chương, 25 Điều đãđược Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba tỉnh Nghệ An Nhiệm Kỳ III (2016-2021) thông qua ngày ….tháng…..năm 2016 và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.
 2. Căn cứ quy định pháp luật về hội và Điều lệ Hội, Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - CuBa tỉnh Nghệ An có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

 
VIDEO CLIPS
Video
Ông Nguyễn Tâm Chiến- Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Mỹ phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân trong tình hình mới- Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Ông Trần Đắc Lợi-Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới- Cơ hội, Thách thức và yêu cầu"
Ông Vũ Xuân Hồng- nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới-Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Đ/C Nguyễn Phương Nga- Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới-Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Bản tin hữu nghị số 56
Tăng cường phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục
Phóng sự công tác đối ngoại nhân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ V ( 2019-2024)
Открытие большого памятника Хо Ши Мину
Tình hữu nghị Việt - Nga trên quê hương Xô Viết
BẢN TIN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
Bản tin Đối ngoại nhân dân số 18

Bản tin Đối ngoại nhân dân số 16 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An

Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác phát triển ASEAN-Pháp

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ NGHỆ AN 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM “ĐOÀN KẾT” TẠI TP. ULYANOVSK-LIÊN BNAG NGA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VI(2019-2021)

Người tâm huyết, đóng vai trò quan trọng trong việc làm “cầu nối” vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga.

Khái quát tình hình Liên bang Nga 6 tháng đầu năm 2018

Hội Hữu nghị Vệt - Nga Nghệ An không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình Giao lưu hữu nghị

Hội hữu nghị Việt- Séc Hà Nội, Nghệ An thăm và tặng quà học sinh trường THPT Đô Lương 4.

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT-NGA NGHỆ AN Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

NGƯỜI VIỆT TẠI NGA CÒN NHIỀU BĂN KHOĂN TRONG VIỆC NHẬP QUỐC TỊCH

Đại hội XII và những điểm mới về đường lối đối ngoại

Quyết định Về Quy trình quản lý thông tin Trang thông tin điện tử tổng hợp ngheanpeace.org.vn

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT  - NGA NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2018

LIÊN KẾT WEBSITE
 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hồng Kỳ- Phó Chủ tịch thường trực, Trưởng Ban biên tập.
Địa chỉ: Số 154 Đinh Công Tráng, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.842.411 - Hotline: 0912921116
Email: lhhnna@hotmail.com - http://ngheanpeace.org.vn