HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN - CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ
BẢN TIN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN  |   NGHỆ AN - ĐẤT NƯỚC - CON NGƯỜI
Giới thiệu | Điều lệ Liên hiệp
Điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An


ĐIỀU LỆ
 

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2323   /QĐ-UBND ngày 24  tháng 6  năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi

1.Tên tiếng Việt: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An (Sau đây gọi tắt là Liên hiệp hữu nghị Nghệ An).

2.Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: The Nghe An Union of Friendship Organizations.

3. Biểu tượng: Lôgô hình tròn, vòng ngoài phía trên ghi tiếng Việt “Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An”; vòng ngoài phía dưới ghi tiếng Anh “The Nghe An Union of Friendship Organizations”. Phía trong bắt tay trên nền quả địa cầu và hoa Sen ở giữa màu hồng.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

1. Liên hiệp hữu nghị Nghệ An là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết hữu nghị, hợp tác nhân dân; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và sự quản lý của UBND tỉnh theo quy định pháp luật; là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, có vai trò làm đầu mối phối hợp trong hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài.

Ngày truyền thống của Liên hiệp hữu nghị Nghệ An là ngày 18/7/1988.

2. Tiến hành vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và cá nhân tiêu biểu xây dựng và phát triển mối quan hệ quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Nghệ An với nhân dân các nước trên thế giới.

3. Trong trường hợp cấp thẩm quyền quy định Liên hiệp các tổ chức hữu nghị chung một Điều lệ thì Điều lệ của Liên hiệp hữu nghị Nghệ An sẽ áp dụng Điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Liên hiệp hữu nghị Nghệ An có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định luật pháp Việt Nam và Điều lệ của Liên hiệp hữu nghị do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

2. Trụ sở của Liên hiệp hữu nghị Nghệ An đặt tại số 154 đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

1. Liên hiệp hữu nghị Nghệ An hoạt động trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân.

2. Chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh và các Sở, ban ngành có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động

1. Liên hiệp hữu nghị Nghệ An được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: Tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Liên hiệp hữu nghị tỉnh.

2. Liên hiệp hữu nghị Nghệ An là Hội có tính chất đặc thù.

 

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 6. Nhiệm vụ

1. Tăng cường, củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau, cổ vũ và hỗ trợ hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ giữa nhân dân Nghệ An và nhân dân các nước.

2. Tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân ta.

3. Ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân các nước, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

4. Phối hợp với các tổ chức hữu nghị thành viên, các ngành, các cấp tham gia vận động viện trợ của các tổ chức hòa bình, đoàn kết hữu nghị, các tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài để góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội và cứu trợ nhân đạo.

5. Tham gia xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Quyền hạn

1. Chỉ đạo và phối hợp các với các tổ thành viên thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức hòa bình, đoàn kết hữu nghị, các tổ chức phi chính phủ, cá nhân ở nước ngoài theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.

2. Quan hệ trực tiếp với LHCTCHN Việt Nam, các ngành, đoàn thể ở Trung ương, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã để giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.

3. Kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh về những vấn đề cần thiết liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân và việc thành lập, giải thể các tổ chức thành viên.

4. Được thành lập các pháp nhân trực thuộc Liên hiệp hữu nghị tỉnh theo quy định của pháp luật; được cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp hữu nghị; được tiếp nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

 

Chương III

CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

Điều 8. Tổ chức thành viên

Các Hội hữu nghị song phương và Trung tâm hữu nghị phát triển cộng đồng là tổ chức thành viên của Liên hiệp, được thành lập theo chủ trương của Tỉnh ủy và quyết định cho phép của UBND tỉnh. Các tổ chức thành viên có điều lệ, quy chế, bộ máy hoạt động, quỹ và con dấu riêng, có các chi hội cơ sở, có các hội viên tình nguyện tham gia.

Điều 9. Nghĩa vụ các tổ chức thành viên

1. Tuân thủ Điều lệ của Liên hiệp hữu nghị tỉnh trong phạm vi tổ chức và hoạt động của mình.

2. Thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp hữu nghị tỉnh.

3. Bảo vệ uy tín của Liên hiệp hữu nghị tỉnh; không được nhân danh Liên hiệp hữu nghị trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Liên hiệp hữu nghị giao nhiệm vụ bằng văn bản; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất cho Liên hiệp hữu nghị.

Điều 10. Quyền của các tổ chức thành viên

1. Tham gia xây dựng phương hướng nhiệm vụ, chương trình và kế hoạch hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp hữu nghị Nghệ An.

2. Được cung cấp thông tin, đào tạo cán bộ và tổ chức các đoàn đi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các hội viên.

3. Được giới thiệu người đại diện của tổ chức mình tham gia Ban Chấp hành tại Đại hội Đại biểu Liên hiệp hữu nghị Nghệ An hoặc khi có sự thay đổi nhân sự của tổ chức mình.

4. Được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và quy định về khen thưởng Liên hiệp hữu nghị tỉnh.

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp thành viên, thủ tục ra Liên hiệp hữu nghị tỉnh

1. Các tổ chức hòa bình, đoàn kết hữu nghị của tỉnh tự nguyện xin gia nhập Liên hiệp hữu nghị làm đơn theo quy định của Ban Thường trực Liên hiệp.

2. Đơn xin gia nhập được Ban Thường trực xem xét và công nhận bằng văn bản.

3. Tổ chức thành viên tự nguyện xin ra khỏi Liên hiệp nộp đơn cho Ban Thường Liên hiệp hữu nghị xem xét, quyết định đình chỉ tư cách thành viên.

 

Chương IV

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC

Điều 12. Cơ quan lãnh đạo của Liên hiệp hữu nghị Nghệ An.

1. Đại hội Đại biểu Liên hiệp hữu nghị.

2. Ban Chấp hành Liên hiệp hữu nghị.

3. Ban Thường trực Liên hiệp hữu ngh.ị

Điều 13. Đại hội Đại biểu Liên hiệp hữu nghị Nghệ An.

1. Đại hội Đại biểu Liên hiệp hữu nghị Nghê An là cơ quan lãnh đạo cao nhất, được triệu tập 5 năm một lần.

2. Đại hội bất thường của Liên hiệp hữu nghị được tổ chức khi có yêu cầu của cấp trên hoặc ít nhất trên 50% số tổ chức thành viên đề nghị.

3. Nội dung chính của Đại hội Đại biểu gồm:

- Thông qua báo cáo chính trị của Liên hiệp hữu nghị nhiệm kỳ qua, thảo luận, quyết định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của Liên hiệp hữu nghị trong nhiệm kỳ tiếp theo.

- Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ (nếu có);

- Bầu Ban Chấp hành;

- Bầu Ban Kiểm tra.

Điều 14: Ban Chấp hành.

Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo của Liên hiệp giữa hai kỳ Đại hội Đại biểu Liên hiệp hữu nghị Nghệ An.

1. Ban Chấp hành được Đại hội bầu ra trên cơ sở giới thiệu của BCH Liên hiệp nhiệm kỳ trước và ứng cử, đề cử của đại biểu Đại hội, tiến hành hiệp thương dân chủ, thống nhất quyết định. Người trúng cử BCH phải được trên 50% số đại biểu có mặt tán thành. Hình thức bầu cử do Đại hội quyết định.

2. Ban Chấp hành định kỳ 6 tháng họp một lần, có thể họp bất thường hoặc mở rộng theo đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp, BCH có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Bầu Ban Thường trực;

- Thảo luận và thông qua báo cáo của Ban Thường trực Liên hiệp, quyết định chương trình và kế hoạch công tác 6 tháng, cả năm và cả nhiệm kỳ.

- Thông qua số lượng, danh sách bổ sung, thay đổi nhân sự BCH, Ban Thường trực (nếu có) theo đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp.

- Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường của Liên hiệp.

3. Trong quá trình hoạt động, khi có biến động về tổ chức, công tác hoặc có lý do cá nhân, các ủy viên BCH có quyền xin được thôi làm nhiệm vụ ủy viên BCH và BCH có thể bầu bổ sung ủy viên BCH mới thay thế.

Điều 15. Ban Thường trực

1. Ban Thường trực là cơ quan điều hành hoạt động của Liên hiệp hữu nghị Nghệ An giữa hai kỳ họp BCH. Ban Chấp hành Liên hiệp bầu Ban Thường trực gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực chuyên trách, các Phó Chủ tịch kiêm nhiệm và Tổng thư ký Thường trực chuyên trách.

2. Chế độ làm việc tập thể và phân công, phân nhiệm cho từng thành viên Ban Thường trực phải được quy định bằng văn bản và chịu sự giám sát của Ban Chấp hành.

3. Ban Thường trực có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch công tác của BCH để tổ chức chỉ đạo thực hiện.

- Nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm các hoạt động; ban hành các quy chế làm việc của Ban Thường trực, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Thi đua Khen thưởng, Văn phòng Liên hiệp và một số quy chế khác.

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động của Liên hiệp tại các tổ chức thành viên.

- Chuẩn bị nội dung cho hội nghị BCH Liên hiệp.

- Quyết định khen thưởng và đề nghị khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân thuộc Liên hiệp hữu nghị Nghệ An.

- Chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ trương, chính sách công tác đối ngoại nhân dân; phát triển tổ chức mới của Liên hiệp hữu nghị Nghệ An.

4. Ban Thường trực phân công và giới thiệu người đại diện thay mặt Liên hiệp hữu nghị Nghệ An tham gia Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Viêt Nam tỉnh với tư cách là tổ chức thành viên của Mặt trận.

Điều 16. Ban Kiểm tra

1. Ban Kiểm tra do Đại hội Đại biểu Liên hiệp hữu nghị Nghệ An bầu gồm 05 thành viên do một Phó Chủ tịch Liên hiệp làm Trưởng ban và đại diện một số tổ chức thành viên làm ủy viên.

2. Ban Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện, chấp hành Điều lệ, Nghị quyết và các quyết định của Liên hiệp; xem xét đơn, thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức thành viên và cá nhân theo quy đinh pháp luật.

Điều 17. Văn phòng Liên hiệp hữu nghị Nghệ An.

1. Văn phòng Liên hiệp hữu nghị Nghệ An (Văn phòng Liên hiệp) là bộ phận trực làm việc hàng ngày của Liên hiệp, giúp việc Ban Thường trực và BCH Liên hiệp. Văn phòng Liên hiệp có một số biên chế và hợp đồng, hoạt động theo quy chế làm việc do Ban Thường trực ban hành.

2.Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Nghệ An có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực chuyên trách điều hành mọi công việc của Liên hiệp và báo cáo thường xuyên với Chủ tịch; được sử dụng con dấu và làm Chủ tài khoản của Liên hiệp.

 

Chương V

CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ

Điều 18. Chia, tách; sáp nhập, hợp nhất; đổi tên và giải thể.

Việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên và giải thể các tổ chức thành viên thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu của Liên hiệp hữu nghị tỉnh, quy định của pháp luật và phù hợp tình hình thực tế.

 

Chương VI.

TÀI SẢN, TÀI CHÍNH

Điều 19. Các nguồn thu của Liên hiệp

1. Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật

2. Sự ủng hộ tự nguyện của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật.

3. Các nguồn thu hợp pháp khác.

 

Điều 20. Quản lý tài sản, tài chính:

Tài sản, tài chính của Liên hiệp hữu nghị Nghệ An được quản lý theo chế độ quản lý tài chính của Nhà nước và sự hướng dẫn, kiểm tra của Sở Tài chính.

 

Chương VII.

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 21. Khen thưởng.

Những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động đối ngoại nhân dân được Liên hiệp hữu nghị Nghệ An khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng theo các hình thức sau:

1. Ban Thường trực Liên hiệp Nghệ An quyết định tặng Giấy khen.

2. Đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xem xét tặng Bằng khen, Cờ Thi đua hoặc Kỷ Niệm chương.

3. Đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Cờ thi đua của UBND tỉnh; đề nghị tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ hoặc đề nghị Nhà nước khen thưởng các hình thức theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Điều 22. Kỷ luật.

Tập thể, cá nhân vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, quyết định của Liên hiệp hữu nghị tỉnh, làm tổn hại đến lợi ích, uy tín, danh dự của Liên hiệp sẽ bị kỷ luật từ phê bình, khiển trách, cảnh cáo hoặc khai trừ ra khỏi Liên hiệp.

 

Chương VIII.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Giữa hai kỳ Đại hội, khi có những đổi mới về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Ban Thường trực sẽ trình BCH thông qua những bổ sung, sửa đổi Điều lệ (nếu có) để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 24. Hiệu lực thi hành

Điều lệ Liên hiệp hữu nghị Nghệ An gồm 8 chương, 24 điều được Đại hội Đại biểu Liên hiệp hữu nghị Nghệ An khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024 thông qua ngày 14 tháng 5 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An./.

 

 
VIDEO CLIPS
Video
Ông Nguyễn Tâm Chiến- Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Mỹ phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân trong tình hình mới- Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Ông Trần Đắc Lợi-Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới- Cơ hội, Thách thức và yêu cầu"
Ông Vũ Xuân Hồng- nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới-Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Đ/C Nguyễn Phương Nga- Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới-Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Bản tin hữu nghị số 56
Tăng cường phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục
Phóng sự công tác đối ngoại nhân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ V ( 2019-2024)
Открытие большого памятника Хо Ши Мину
Tình hữu nghị Việt - Nga trên quê hương Xô Viết
BẢN TIN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
Bản tin Đối ngoại nhân dân số 18

Bản tin Đối ngoại nhân dân số 16 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An

Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác phát triển ASEAN-Pháp

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ NGHỆ AN 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM “ĐOÀN KẾT” TẠI TP. ULYANOVSK-LIÊN BNAG NGA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VI(2019-2021)

Người tâm huyết, đóng vai trò quan trọng trong việc làm “cầu nối” vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga.

Khái quát tình hình Liên bang Nga 6 tháng đầu năm 2018

Hội Hữu nghị Vệt - Nga Nghệ An không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình Giao lưu hữu nghị

Hội hữu nghị Việt- Séc Hà Nội, Nghệ An thăm và tặng quà học sinh trường THPT Đô Lương 4.

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT-NGA NGHỆ AN Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

NGƯỜI VIỆT TẠI NGA CÒN NHIỀU BĂN KHOĂN TRONG VIỆC NHẬP QUỐC TỊCH

Đại hội XII và những điểm mới về đường lối đối ngoại

Quyết định Về Quy trình quản lý thông tin Trang thông tin điện tử tổng hợp ngheanpeace.org.vn

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT  - NGA NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2018

LIÊN KẾT WEBSITE
 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hồng Kỳ- Phó Chủ tịch thường trực, Trưởng Ban biên tập.
Địa chỉ: Số 154 Đinh Công Tráng, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.842.411 - Hotline: 0912921116
Email: lhhnna@hotmail.com - http://ngheanpeace.org.vn